Miễn giảm học phí

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

04-09-2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM HỌC 2020 - 2021

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Phòng CTHVSV&QLKTX

Các tin khác: