Thông báo

Quy trình Hoãn thi dành cho đối tượng Sinh viên diện nguy cơ do dịch bệnh SARS-CoV-2

03-02-2021

Phòng QLĐTĐH thông báo Quy trình Hoãn thi dành cho đối tượng Sinh viên diện nguy cơ do dịch bệnh SARS-CoV-2