Thông báo

Thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na năm 2021

01-03-2021

Thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na năm 2021

Download thông tin học bổng tại đây

Hồ sơ thủ tục: https://drive.google.com/drive/folders/1SxyDpraKZzNlyVUa3cfaAy_08yuQEC1W?usp=sharing

PHÒNG QLĐT ĐẠI HỌC

Các tin khác: