Miễn giảm học phí

THÔNG BÁO XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ BỔ SUNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

01-03-2021

Chi tiết đối tượng xin mời tải file tại đây.

 

Phòng CTHVSV&QLKTX

Các tin khác: