Quy trình ISO

Quy trình ISO Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

10-12-2020

TT

Tên tài liệu

Ký hiệu

Ngày ban hành

Lần sửa đổi

1

Quy trình tuyển sinh đại học hệ chính quy

QT.01.ĐTĐH

04/12/2020

01

2

Quy trình tổ chức tuyển sinh liên thông hệ vừa làm vừa học

QT.02.ĐTĐH

04/12/2020

01

3

Quy trình biên soạn, thẩm định giáo trình/ tài liệu học tập

QT.03.ĐTĐH

04/12/2020

01

4

Quy trình quản lý học tập của sinh viên

QT.04.ĐTĐH

04/12/2020

01

5

Quy trình xây dựng kế hoạch học tập

QT.05.ĐTĐH

04/12/2020

01

6

Quy trình giám sát tổ chức dạy học môn học

QT.06.ĐTĐH

04/12/2020

01

7

Quy trình tổ chức học lại

QT.07.ĐTĐH

04/12/2020

01

8

Quy trình tổ chức học cải thiện

QT.08.ĐTĐH

04/12/2020

01

9

Quy trình xét cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học sinh viên

QT.09.ĐTĐH

04/12/2020

01

10

Quy trình tổ chức tốt nghiệp đại học

QT.10.ĐTĐH

04/12/2020

01

11

Quy trình bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

QT.11.ĐTĐH

04/12/2020

01

12

Quy trình xét chọn sinh viên trao đổi học tập ở nước ngoài

QT.12.ĐTĐH

04/12/2020

01

13

Quy trình tiếp nhận và quản lý sinh viên quốc tế

QT.13.ĐTĐH

04/12/2020

01

 

Các tin khác: