Quy trình ISO

Quy trình ISO Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học

10-12-2020

TT

Tên tài liệu

Ký hiệu

Ngày ban hành

Lần sửa đổi

1

Quy trình tuyến sinh Nghiên cứu sinh

QT. 01. SĐH

04/12/2020

01

2

Quy trình thực hiện các HPTS, CĐTS và TLTQ

QT. 02. SĐH

04/12/2020

01

3

Quy trình Bảo vệ luận án tiển sĩ cấp cơ sở

QT. 03. SĐH

04/12/2020

01

4

Quy trình Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

QT. 04. SĐH

04/12/2020

01

5

Quy trình công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ

QT. 05. SĐH

04/12/2020

01

6

Quy trình thẩm định luận án tiến sĩ

QT. 06. SĐH

04/12/2020

01

7

Quy trình tổ chức Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh

QT. 07. SĐH

04/12/2020

01

8

Quy trình tuyển sinh sau đại học (Thạc sĩ, BSNT, CK)

QT. 08. SĐH

04/12/2020

01

9

Quy trình nhập học học viên sau đại học

QT. 09. SĐH

04/12/2020

01

10

Quy trình quản lý học viên

QT. 10. SĐH

04/12/2020

01

11

Quy trình tổ chức học/ thi chứng chỉ/ tín chỉ, quản lý bài thi, điểm thi và phúc khảo.

QT. 11. SĐH

04/12/2020

01

12

Quy trỉnh kiểm tra, giám sát việc dạy và học tại Viện/ Khoa/ Bộ môn

QT. 12. SĐH

04/12/2020

01

13

Quy trình gửi học chứng chỉ/ tín chỉ

QT. 13. SĐH

04/12/2020

01

14

Quy trình thông qua đề cương luận văn

QT. 14. SĐH

04/12/2020

01

15

Quy trình tổ chức thi tốt nghiệp

QT. 15. SĐH

04/12/2020

01

16

Quy trình bảo vệ luận văn

QT. 16. SĐH

04/12/2020

01

17

Quy trình in và quản lý cấp chứng chỉ

QT. 17. SĐH

04/12/2020

01

18

Quy trình in và quản lý cấp phát bằng

QT. 18. SĐH

04/12/2020

01

19

Quy trình tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng

QT. 19. SĐH

04/12/2020

01

20

Quy trình xây dựng và ban hành chương trình đào tạo y tế liên tục

QT. 20. SĐH

04/12/2020

01

21

Quy trình quản lý và tổ chức đào tạo y tế liên tục

QT. 21. SĐH

04/12/2020

01

22

Quy trình mở mã ngành

QT. 22. SĐH

04/12/2020

01

23

Quy trình thẩm định mở mã ngành

QT. 23. SĐH

04/12/2020

01

24

Quy trình quản lý chương trình đào tạo Sau đại học

QT. 24. SĐH

04/12/2020

01

25

Quy trình tổ chức hội nghị - hội thảo

QT. 26. SĐH

04/12/2020

01

26

Quy trình hành chính một cửa

QT. 27. SĐH

04/12/2020

01

 

Các tin khác: