Quy trình ISO

Quy trình ISO Phòng Quản lý Khoa học & Công nghệ

10-12-2020

TT

Tên tài liệu

Ký hiệu

Ngày ban hành

Lần sửa đổi

1

Quy trình đề xuất nhiệm vụ
 KHCN cấp Quốc gia và tương đương

QT.01.KHCN

04/12/2020

01

2

Quy trình đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia và tương đương

QT.02.KHCN

04/12/2020

01

3

Quy trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia và tương đương

QT.03.KHCN

04/12/2020

01

4

Quy trình tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia và tương đương

QT.04.KHCN

04/12/2020

01

5

Quy trình quản lý nhiệm vụ KHCN do Quỹ NAFOSTED tài trợ

QT.05.KHCN

04/12/2020

01

6

Quy trình quản lý nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở do Trường trực tiếp quản lý

QT.06.KHCN

04/12/2020

01

7

Quy trình quản lý nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở tại đơn vị cấp 3

QT.07.KHCN

04/12/2020

01

8

Quy trình thẩm định và công nhận sáng kiến cải tiến cấp Trường

QT.09.KHCN

04/12/2020

01

9

Quy trình tổ chức và quản lý hồ sơ các phiên họp của Hội đồng KHĐT

QT.10.KHCN

04/12/2020

01

10

Quy trình đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và tương đương

QT.11.KHCN

04/12/2020

01

11

Quy trình đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và tương đương

QT.12.KHCN

04/12/2020

01

12

Quy trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và tương đương

QT.13.KHCN

04/12/2020

01

13

Quy trình tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và tương đương

QT.14.KHCN

04/12/2020

01

14

Quy trình đề xuất nhiệm vụ
 KHCN cấp thành phố và tương đương

QT.15.KHCN

04/12/2020

01

15

Quy trình tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cấp thành phố và tương đương

QT.16.KHCN

04/12/2020

01

16

Quy trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Thành phố và tương đương

QT.17.KHCN

04/12/2020

01

17

Quy trình tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp thành phố và tương đương

QT.18.KHCN

04/12/2020

01

 

Các tin khác: