Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. (Ảnh:TH) 

Đó là thông tin đươc Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết khi trao đổi về những công việc bầu cử sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai đối với đại biểu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được ứng cử ĐBQH khóa XV.

Cùng với đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ gửi danh sách sơ bộ những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử ĐBQH đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người ứng cử cư trú thường xuyên để tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; Xây dựng báo cáo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tổ chức triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đợt 1) trong khoảng hời gian từ ngày 15/3-13/4/2021.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng có trách nhiệm cử đại diện UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia các Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; theo dõi tổng hợp ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương giới thiệu; theo dõi, đôn đốc việc xác minh các vụ việc do cử tri nêu đối với người ứng cử ĐBQH.

Đối với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ có trách nhiệm tổ chức hội nghị hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH cư trú trên địa bàn (cả những người ứng cử do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh hiệp thương và những người ứng cử do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã cũng sẽ phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH cư trú trên địa bàn.

Bên cạnh đó sẽ tiếp tục theo dõi, tổng hợp ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV, người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp; theo dõi, đôn đốc việc xác minh các vụ việc do cử tri nêu đối với người ứng cử ĐBQH, người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng cho biết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử sẽ cử cán bộ liên hệ và tham dự hội nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH; đồng thời liên hệ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nơi người ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị  mình cư trú để phối hợp tổ chức hội nghị cử tri và cử cán bộ tham gia các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV.

Theo quy định tại Điều 47 và Điều 48 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, sau khi có văn bản điều chỉnh lần thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và kết quả hội nghị cử tri nơi cư trú nhận xét, tín nhiệm đối với người ứng cử, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khoá XV, dự kiến là ngày 15/4/2021.

Hội nghị cử tri nơi cư trú diễn ra từ 21/3 – 13/4

Căn cứ nội dung liên quan đến việc tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng đã ban hành Hướng dẫn cụ thể về nội dung này. Theo đó, thời gian tổ chức Hội nghị cử tri đối với người ứng cử được thực hiện trong khoảng thời gian từ 21/3 – 13/4.

Việc tổ chức hội nghị phải bảo đảm dân chủ, nghiêm túc, đúng các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND và các văn bản  hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của UBTƯ MTTQ Việt Nam về bầu cử. Thông qua hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp có cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan những người ứng cử để hiệp thương lập danh sách người đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu, xứng đáng với tín nhiệm của cử tri tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét toàn diện về mọi mặt, và bày tỏ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý đối với người ứng cử.

Trên cơ sở danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV do cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam gửi danh sách sơ bộ những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV để tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Căn cứ vào danh sách tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện, xã có kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử và tổ chức lấy ý kiến nơi cư trú và nơi công tác (nếu có) của người tự ứng cử theo quy định của pháp luật.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức hội nghị hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH cư trú trên địa bàn. Thành phần tham dự hội nghị hướng dẫn gồm: Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã nơi có người ứng cử ĐBQH khóa XV cư trú và đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã trao đổi với cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử để tổ chức hội nghị cử tri./.