Phòng chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2)

Thông báo Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của Trường Đại học Y Hà Nội

04-05-2021

Ngày 04/5/2021, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 Trường Đại học Y Hà Nội, GS.TS. Tạ Thành văn - Chủ tịch Hội đồng trường. Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp, trên cơ sở xem xét đề xuất của các đơn vị liên quan, đã kết luận các nội dung.

Nội dung Thông báo Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của Trường Đại học Y Hà Nội

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác: