Phòng chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2)

Quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm với cộng đồng của sinh viên y là tiêm phòng vắc xin COVID-19

24-05-2021

Quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm với cộng đồng của sinh viên y là tiêm phòng vắc xin COVID-19.

 

 

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác: