Phòng chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2)

Thông báo Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của Trường Đại học Y Hà Nội ngày 24/5/2021

24-05-2021

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của Trường Đại học Y Hà Nội, GS.TS. Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp, trên cơ sở xem xét đề xuất của các đơn vị liên quan, đã kết luận các nội dung.

Nội dung Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của Trường Đại học Y Hà Nội ngày 24/5/2021

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác: