Object reference not set to an instance of an object.SELECT CAT_ID,CAT_PARENT,Yeu_cau_login,CAT_NAME,CAT_BANNER,AN_PHAN_TRANG,breadcrumb FROM tblNewsCat WHERE CAT_ID=104
Server is busy please press F5 to reload

 • QUY ĐỊNH VỀ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

  Để phục vụ công tác giải quyết các chế độ chính sách cho sinh viên, Phòng CTCT&HSSV có cung cấp các quyết đinh, nghị đinh và thông tư liên quan đến chế độ chính sách cho sinh viên như sau:

 • QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ SINH VIÊN VÀ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

  Để phục vụ công tác giải quyết các chế độ chính sách cho sinh viên, Phòng CTCT&HSSV có cung cấp các quyết đinh, nghị đinh và thông tư liên quan đến chế độ chính sách cho sinh viên như sau:

 • QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN

  Để phục vụ công tác giải quyết các chế độ chính sách cho sinh viên, Phòng CTCT&HSSV có cung cấp các quyết đinh, nghị đinh và thông tư liên quan đến chế độ chính sách cho sinh viên như sau:

 • QUY ĐỊNH VỀ THU HỌC PHÍ VÀ CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

  Để phục vụ công tác giải quyết các chế độ chính sách cho sinh viên, Phòng CTCT&HSSV có cung cấp các quyết đinh, nghị đinh và thông tư liên quan đến chế độ chính sách cho sinh viên như sau:

 • HỌC BỔNG KKHT, HB NGOÀI NGÂN SÁCH, HB CHÍNH SÁCH

  Để phục vụ công tác giải quyết các chế độ chính sách cho sinh viên, Phòng CTCT&HSSV có cung cấp các quyết đinh, nghị đinh và thông tư liên quan đến chế độ chính sách cho sinh viên như sau:

 • CÁC QUY CHẾ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

  Để phục vụ công tác giải quyết các chế độ chính sách cho sinh viên, Phòng CTCT&HSSV có cung cấp các quyết đinh, nghị đinh và thông tư liên quan đến chế độ chính sách cho sinh viên như sau:

 • PHẦN CHUNG

  Để phục vụ công tác giải quyết các chế độ chính sách cho sinh viên, Phòng CTCT&HSSV có cung cấp các quyết đinh, nghị đinh và thông tư liên quan đến chế độ chính sách cho sinh viên như sau: