Giới thiệu

  • Tiến trình đào tạo Thạc sỹ nghiên cứu

  • Trung tâm phát triển chương trình và đào tạo tư vấn nhân lực y tế

    CURRICULUM DEVELOPMENT CENTER FOR HUMAN RESOURSE IN HEALTH: CDC-HRH
    GIỚI THIỆU: Trung tâm Phát triển Chương trình đào tạo và Tư vấn Nhân lực Y tế là một đơn vị học thuật trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập theo quyết định số 2058/QĐ-ĐHYHN của Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, ngày 09/07/2012. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm là nghiên cứu thiết kế phát triển chương trình giáo dục y học nhằm đảm bảo thực hịên đổi mới giáo dục theo hướng đảm bảo chất lượng và hiệu quả cho tất cả các bên liên quan đến giáo dục y học. Trung tâm coi tích hợp nghiên cứu, tư vấn quản lý, xây dựng năng lực và vận động chính sách về phát triển chương trình giáo dục sức khoẻ con người là bộ công cụ chủ yếu để hoàn thành sứ mệnh của mình với những ý tưởng thực tế, sáng tạo và chuẩn mực vì sự phát triển chất lượng đào tạo nhân lực y tế.