Tra cứu văn bản


Tất cả | Bản thuyết minh | Báo cáo | Biểu mẫu | Hướng dẫn | Mẫu bản mô tả công việc | Mẫu bản tự nhận xét | Mẫu Báo cáo | Mẫu báo tổng kết | Mẫu biểu | Mẫu biểu đề tài | Mẫu biểu dự án | Mẫu biểu thanh toán | Mẫu biểu tiến độ và phân tích văn bản | Mẫu Chương Trình | Mẫu Công văn | Mẫu đăng ký | Mẫu Đăng ký hội trường, phòng họp | Mẫu Điều Lệ | Mẫu Giấy đi đường | Mẫu Giấy giới thiệu | Mẫu giấy Mời | Mẫu Quy định | Mẫu Quy Trình | Mẫu Quyết Định | Mẫu sơ yếu lý lịch CBVC | Mẫu Thông báo | Mẫu Tờ trình | Mẫu Văn bản | Quy chế - Quy định | Quy định | Quy Trình | Quyết Định | Văn bản | Văn bản phòng chống COVID19 |
Loại văn bản Số văn bản Ngày ban hành Tải về Đơn vị ban hành Nội dung
Văn bản phòng chống COVID19 536 ĐHYHN-HC 24-03-2020 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Tăng cường các biện pháp phòng ngừa nhằm kiểm soát và khống chế dịch bệnh COVID-19
Văn bản phòng chống COVID19 438 ĐHYHN-HC 13-03-2020 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID19
Văn bản phòng chống COVID19 400 TB-ĐHYHN 10-03-2020 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Khuyến khích áp dụng các hình thức trực tuyến áp dụng trong các hoạt động của Nhà trường
Quy chế - Quy định Kèm theo QĐ số 3288 /QĐ-ĐHYHN 11-12-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy định sử dụng và phân cấp quản lý con dấu của Trường Đại học Y Hà Nội
Quy chế - Quy định 3310/QĐ-ĐHYHN 11-11-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hóa chất, vật tư tiêu hao, súc vật thí nghiệm tại Trường Đại học Y Hà Nội
Quy chế - Quy định Theo QĐ số 3299/QĐ-ĐHYHN 02-11-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy trình luân chuyển văn bản Trường Đại học Y Hà Nội
Quy chế - Quy định Kèm theo Quyết định số 3256 /QĐ-ĐHYHN 01-11-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy định về trách nhiệm trong quản lý và đào tạo sau đại học của Trường Đại học Y Hà Nội
Quy chế - Quy định Kèm theo Quyết định số: 3286/ QĐ-ĐHYHN 01-11-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế về quản lý, sử dụng tài sản cố định và cộng cụ dụng cụ
Mẫu biểu thanh toán Mẫu số:12a-TCKT 01-11-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Hợp đồng thuê khoán chuyên môn
Mẫu biểu thanh toán Mẫu số 02b/TCKT 01-11-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Giấy thanh toán
Quy chế - Quy định 3117 /QĐ-ĐHYHN 25-10-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định về việc ban hành Quy chế Hợp tác Quốc tế của Trường Đại học Y Hà Nội
Quy chế - Quy định Kèm theo Quyết định số 3113 /QĐ-ĐHYHN 25-10-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế hỗ trợ và bồi hoàn kinh phí đào tạo cán bộ của Trường Đại học Y Hà Nội
Quy chế - Quy định Kèm theo Quyết định số 3064/QĐ-ĐHYHN 23-10-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế học sinh, sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội
Quy chế - Quy định Kèm theo Quyết định số 2990 /QĐ-ĐHYHN 18-10-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế về sử dụng, quản lý công chức, viên chức và hợp đồng lao động
Quy chế - Quy định kèm theo Quyết định số 2991 /ĐHYHN-TCCB 18-10-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Khoa, Bộ môn thuộc Trường Đại học Y Hà Nội
Quy chế - Quy định Quyết định số 2989 /ĐHYHN-TCCB 18-10-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban, Trung tâm, Đơn vị trong Trường Đại học Y Hà Nội (đã sửa đổi, bổ sung)
Quy chế - Quy định Kèm theo Quyết định số 1174 /QĐ-ĐHYHN 04-09-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế về định mức chi trả phụ cấp độc hại, phụ cấp độc hại hiện vật của Trường Đại học Y Hà Nội
Quy chế - Quy định kèm theo Quyết định số 1176 /QĐ-ĐHYHN 04-09-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức Trường Đại học Y Hà Nội
Quy chế - Quy định Kèm theo Quyết định số 1175/QĐ-ĐHYHN 04-09-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế về nâng ngạch, chuyển ngạch viên chức trong Trường Đại học Y Hà Nội
Quy chế - Quy định 1178/Q§-§HYHN 04-09-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định về việc ban hành "Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Y Hà Nội"
Quyết định Quyết định số 1173/QD-DHYHN 04-09-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định số 1173 – Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước, ngoài nước đối với viên chức và hợp đồng
Quyết Định 2092 01-07-2012 Tải về DHYHN Hướng dẫn xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng và tổng kết năm học
Quy chế - Quy định Kèm theo Quyết định số 1954 /QĐ-ĐHYHN 21-06-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế về tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động trong Trường Đại học Y Hà Nội
Quy chế - Quy định 1225/Q§-§HYHN 18-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định về việc ban hành “Quy chế thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước của Trường Đại học Y Hà Nội”
Quyết định Quyết định số 1225 18-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định số 1225 - Quy chế thực hiện bảo vệ bí mật Nhà nước
Quy chế - Quy định 1173/Q§-§HYHN 09-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định về việc Ban hành
Quy chế - Quy định kèm theo Quyết định số 1177 /QĐ-ĐHYHN 09-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế văn hóa của Trường Đại học Y Hà Nội
Quyết định Quyết định số 1178 09-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định số 1178 – Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động
Quyết định Quyết định số 1177 09-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định số 1177 – Quy chế Văn hóa
Quyết định Quyết định số 1176 09-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định số 1176 – Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn
Quyết định Quyết định số 1175 09-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định số 1175 – Quy chế nâng ngạch, chuyển ngạch viên chức
Quyết định Quyết định số 1174 09-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định số 1174 – Quy chế định mức chi trả phụ cấp độc hại
Mẫu biểu thanh toán 186/DH-DHYHN 27-02-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Phụ lục chứng từ thanh toán
Hướng dẫn Số 186/ĐHYHN-TCKT 27-02-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Hướng dẫn thanh toán
Quy chế - Quy định 3280 /QĐ-ĐHYHN 11-01-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai của Trường Đại học Y Hà Nội
Biểu mẫu Mẫu Bản phân công công tác 08-01-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Đơn vị tổng hợp và lập bảng phân công công tác năm học 2012 - 2013 (theo mẫu) trên cơ sở Bản mô tả chi tiết công việc của từng cá nhân và đề xuất về tăng, giảm biên chế năm học 2012 - 2013.
Mẫu bản mô tả công việc Mẫu bản mô tả công việc 08-01-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Cán bộ, viên chức và hợp đồng không xác định thời hạn lập bản Mô tả chi tiết công việc được phân công, đảm nhiệm
Mẫu Báo cáo 07-01-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu số 9: Báo cáo đơn vị
Quy chế - Quy định 3209 /QĐ-ĐHYHN 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định về việc ban hành Quy chế Công tác lưu trữ
Quy Trình 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình 11 (SOP11) : Xem xét ICF.
Quy Trình 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình 10 (SOP10) : Báo cáo SE, SAE.
Quy Trình 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình 9 (SOP9): Giải quyết khiếu nại
Quy Trình 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình 8 (SOP8): Lưu trữ hồ sơ.
Quy Trình 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình 7 (SOP7): Phê duyệt thay đổi bổ sung.
Quy Trình 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình 5 (SOP5): Xem xét định kỳ.
Quy Trình 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình 3 (SOP3): Xét duyệt mới.
Quy Trình 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình 2 (SOP2): Lập kế hoạch.
Quy Trình 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình 1 (SOP1): Hướng dẫn việc xác định vai trò, chức năng, thành phần và thẩm quyền của Hội đồng đạo đức
Mẫu biểu đề tài 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu đề tài cấp cơ sở
Mẫu biểu đề tài 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu đề tài cấp bộ
Mẫu Đăng ký hội trường, phòng họp 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu số 15: Đăng ký hội trường, phòng họp
Mẫu Điều Lệ 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu số 14: Điều lệ (ban hành kèm theo quyết định)
Mẫu Chương Trình 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu số 12: Chương trình
Mẫu Công văn 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu Công văn
Quyết Định QĐ-3210 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế Công tác văn thư
Quy chế - Quy định 3210/QĐ-ĐHYHN 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác văn thư
Quy Trình 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình 13 (SOP13) : Giám sát thử nghiệm lâm sàng.
Quy Trình 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình 12 (SOP12) : Xem xét Placebo.
Quy Trình 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình 4 (SOP4): Xét duyệt nghiên cứu dịch tễ học.
Mẫu đăng ký 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu đăng ký đề tài cần thông qua Hội đồng đạo đức Y sinh học Trường Đại học Y Hà Nội.
Văn bản 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Văn bản về tài chính khoa học công nghệ
Văn bản 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Văn bản quản lý khoa học công nghệ
Mẫu biểu dự án 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu dự án tăng cường năng lực labo
Mẫu biểu 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu các nhiệm vụ khoa học công nghệ và nhiệm vụ môi trường
Mẫu biểu đề tài 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu đề tài hợp tác nghị định thư
Quy Trình 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình quản lý và thực hiện dự án tăng cường năng lực labo.
Mẫu Quyết Định 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu Quyết định cá biệt (Quy định trực tiếp)
Quyết Định QĐ-3209 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế Công tác lưu trữ
Mẫu biểu tiến độ và phân tích văn bản 02-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu tiến độ và phân tích văn bản
Quy Trình 11-05-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình 6 (SOP6): Xem xét rút gọn.
Mẫu biểu thanh toán Mẫu số 22-TCKT 01-04-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Giấy biên nhận tiền
Mẫu biểu thanh toán Mẫu số 21-TCKT 01-04-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Biên bản xác nhận số dư tạm ứng
Mẫu biểu thanh toán 01-04-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Biên bản xét chọn
Mẫu biểu thanh toán Mẫu số 13/TCKT 01-04-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Giấy đi đường
Mẫu biểu thanh toán 01-04-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Giấy đề nghị tạm ứng
Văn bản 04-01-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Các văn bản quy định về Đạo đức trong y học
Mẫu biểu thanh toán Mẫu số 18-TCKT 04-01-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định chỉ định thầu
Mẫu biểu thanh toán Mẫu số 06a-TCKT 04-01-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Hợp đồng khoán công việc
Mẫu biểu thanh toán Mẫu số 03/TCKT 04-01-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Giấy thanh toán tạm ứng
Báo cáo 01-01-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu báo cáo nghiệm thu kết quả đề tài
Quy chế - Quy định Kèm theo Quyết định số 2942/QĐ-ĐHYHN 26-11-2010 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy định chi tiết chế độ làm việc của giảng viên và cách tính giờ chuẩn giảng dạy Đại học, Sau đại học
Mẫu biểu thanh toán số 185/2010/TT-BTC 15-11-2010 Tải về Bộ Tài Chính Mẫu biểu thanh toán
Mẫu biểu thanh toán Mẫu số C26- HD 15-10-2010 Tải về Bộ Tài Chính Phiếu giao nhận nguyên vật liệu, dụng cụ, công cụ
Quy chế - Quy định Kèm theo Quyết định số 2016 /QĐ-ĐHYHN 09-09-2010 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế quản lý và sử dụng tài sản nhà nước của Trường Đại học Y hà Nội
Quy chế - Quy định Kèm theo Quyết định số 2015/QĐ-ĐHYHN 09-09-2010 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế quản lý tài chính của Trường Đại học Y Hà Nội
Báo cáo Mẫu số 3 07-07-2010 Tải về Phòng Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế - Visa
Báo cáo Mẫu số 2 07-07-2010 Tải về Phòng Hợp tác quốc tế Báo cáo kết quả làm việc khách Quốc tế
Báo cáo Mẫu số 1 07-07-2010 Tải về Phòng Hợp tác quốc tế Báo cáo đoàn khách Quốc tế đến làm việc
Hướng dẫn quy trình Hợp tác quốc tế 07-07-2010 Tải về Phòng Hợp tác quốc tế Các quy trình Hợp tác quốc tế
Báo cáo Mẫu báo cáo 07-07-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở
Mẫu biểu đề tài 01-07-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu đề tài Nghiên cứu cơ bản
Quy Trình 01-07-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình lập kế hoạch tài chính, hướng dẫn thanh quyết toán cho đề tài NCKH.
Quy Trình 01-07-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và nhiệm vụ môi trường.
Quy Trình 01-07-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình quản lý và thực hiện đề tài Nghiên cứu cơ bản.
Mẫu Quy Trình 01-07-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình quản lý và thực hiện đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp Nhà nước dạng hợp tác nghị định thư
Mẫu Giấy đi đường 01-07-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu số 17: Giấy đi đường
Mẫu Giấy giới thiệu 01-07-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu số 16: Giấy giới thiệu
Mẫu giấy Mời 01-07-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu số 11: Giấy mời
Mẫu biểu đề tài 07-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu đề tài cấp nhà nước
Quy Trình 07-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình quản lý và thực hiện đề tài cấp cơ sở.
Quy Trình 07-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình quản lý và thực hiện đề tài cấp Bộ
Mẫu Quyết Định 07-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu số 13: Quyết định cá biệt (ban hành hoặc Phê duyệt văn bản khác)
Mẫu Thông báo 07-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu số 10: Thông báo đơn vị
Mẫu Công văn 07-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu Công văn đơn vị
Mẫu Thông báo 07-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu Thông báo
Mẫu Tờ trình 07-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu Tờ trình
Mẫu Báo cáo 07-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu Báo cáo
Mẫu Quy định 07-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu Quy định (Quy chế) ban hành kèm theo Quyết định cá biệt
Bản thuyết minh 07-01-2009 Tải về DHYHN Bản thuyết minh sáng kiến cải tiến
Mẫu bản tự nhận xét 07-01-2009 Tải về DHYHN Mẫu bản tự nhận xét quá trình công tác của cá nhân
Hướng dẫn 07-01-2009 Tải về DHYHN Hướng dẫn xét sáng kiến cải tiến cấp trường
Mẫu báo tổng kết 07-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu báo tổng kết công tác năm học và phương hướng công tác năm học
Mẫu Văn bản 01-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu Văn bản khác (được ban hành hoặc phê duyệt kèm theo Quyết định)
Mẫu sơ yếu lý lịch CBVC lý lịch CBVC (theo mẫu 2C) 01-02-2008 Tải về Bộ Nội vụ Cán bộ, viên chức và hợp đồng không xác định thời hạn kê khai lý lịch CBVC (theo mẫu 2C), Trưởng Đơn vị nhận xét và ký xác nhận.
Mẫu biểu thanh toán Mẫu số C50 – HD 30-03-2006 Tải về Bộ Tài Chính Biên bản giao nhận tài sản cố định
Quy định Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin
Tải về Quy trình thi tốt nghiệp bsckii, bsnt và bscki năm 2014