Tra cứu văn bản


Tất cả | Bản thuyết minh | Báo cáo | Biểu mẫu | Hướng dẫn | Mẫu bản mô tả công việc | Mẫu bản tự nhận xét | Mẫu Báo cáo | Mẫu báo tổng kết | Mẫu biểu | Mẫu biểu đề tài | Mẫu biểu dự án | Mẫu biểu thanh toán | Mẫu biểu tiến độ và phân tích văn bản | Mẫu Chương Trình | Mẫu Công văn | Mẫu đăng ký | Mẫu Đăng ký hội trường, phòng họp | Mẫu Điều Lệ | Mẫu Giấy đi đường | Mẫu Giấy giới thiệu | Mẫu giấy Mời | Mẫu Quy định | Mẫu Quy Trình | Mẫu Quyết Định | Mẫu sơ yếu lý lịch CBVC | Mẫu Thông báo | Mẫu Tờ trình | Mẫu Văn bản | Quy chế - Quy định | Quy định | Quy Trình | Quyết Định | Văn bản | Văn bản phòng chống COVID19 |
Loại văn bản Số văn bản Ngày ban hành Tải về Đơn vị ban hành Nội dung
Mẫu biểu thanh toán Mẫu số:12a-TCKT 01-11-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Hợp đồng thuê khoán chuyên môn
Mẫu biểu thanh toán Mẫu số 02b/TCKT 01-11-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Giấy thanh toán
Mẫu biểu thanh toán 186/DH-DHYHN 27-02-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Phụ lục chứng từ thanh toán
Mẫu biểu thanh toán Mẫu số 22-TCKT 01-04-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Giấy biên nhận tiền
Mẫu biểu thanh toán Mẫu số 21-TCKT 01-04-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Biên bản xác nhận số dư tạm ứng
Mẫu biểu thanh toán 01-04-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Biên bản xét chọn
Mẫu biểu thanh toán Mẫu số 13/TCKT 01-04-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Giấy đi đường
Mẫu biểu thanh toán 01-04-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Giấy đề nghị tạm ứng
Mẫu biểu thanh toán Mẫu số 18-TCKT 04-01-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định chỉ định thầu
Mẫu biểu thanh toán Mẫu số 06a-TCKT 04-01-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Hợp đồng khoán công việc
Mẫu biểu thanh toán Mẫu số 03/TCKT 04-01-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Giấy thanh toán tạm ứng
Mẫu biểu thanh toán số 185/2010/TT-BTC 15-11-2010 Tải về Bộ Tài Chính Mẫu biểu thanh toán
Mẫu biểu thanh toán Mẫu số C26- HD 15-10-2010 Tải về Bộ Tài Chính Phiếu giao nhận nguyên vật liệu, dụng cụ, công cụ
Mẫu biểu thanh toán Mẫu số C50 – HD 30-03-2006 Tải về Bộ Tài Chính Biên bản giao nhận tài sản cố định