Tra cứu văn bản


Tất cả | Bản thuyết minh | Báo cáo | Biểu mẫu | Hướng dẫn | Mẫu bản mô tả công việc | Mẫu bản tự nhận xét | Mẫu Báo cáo | Mẫu báo tổng kết | Mẫu biểu | Mẫu biểu đề tài | Mẫu biểu dự án | Mẫu biểu thanh toán | Mẫu biểu tiến độ và phân tích văn bản | Mẫu Chương Trình | Mẫu Công văn | Mẫu đăng ký | Mẫu Đăng ký hội trường, phòng họp | Mẫu Điều Lệ | Mẫu Giấy đi đường | Mẫu Giấy giới thiệu | Mẫu giấy Mời | Mẫu Quy định | Mẫu Quy Trình | Mẫu Quyết Định | Mẫu sơ yếu lý lịch CBVC | Mẫu Thông báo | Mẫu Tờ trình | Mẫu Văn bản | Quy chế - Quy định | Quy định | Quy Trình | Quyết Định | Văn bản | Văn bản phòng chống COVID19 |
Loại văn bản Số văn bản Ngày ban hành Tải về Đơn vị ban hành Nội dung
Quy Trình 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình 11 (SOP11) : Xem xét ICF.
Quy Trình 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình 10 (SOP10) : Báo cáo SE, SAE.
Quy Trình 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình 9 (SOP9): Giải quyết khiếu nại
Quy Trình 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình 8 (SOP8): Lưu trữ hồ sơ.
Quy Trình 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình 7 (SOP7): Phê duyệt thay đổi bổ sung.
Quy Trình 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình 5 (SOP5): Xem xét định kỳ.
Quy Trình 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình 3 (SOP3): Xét duyệt mới.
Quy Trình 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình 2 (SOP2): Lập kế hoạch.
Quy Trình 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình 1 (SOP1): Hướng dẫn việc xác định vai trò, chức năng, thành phần và thẩm quyền của Hội đồng đạo đức
Quy Trình 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình 13 (SOP13) : Giám sát thử nghiệm lâm sàng.
Quy Trình 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình 12 (SOP12) : Xem xét Placebo.
Quy Trình 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình 4 (SOP4): Xét duyệt nghiên cứu dịch tễ học.
Quy Trình 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình quản lý và thực hiện dự án tăng cường năng lực labo.
Quy Trình 11-05-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình 6 (SOP6): Xem xét rút gọn.
Quy Trình 01-07-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình lập kế hoạch tài chính, hướng dẫn thanh quyết toán cho đề tài NCKH.
Quy Trình 01-07-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và nhiệm vụ môi trường.
Quy Trình 01-07-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình quản lý và thực hiện đề tài Nghiên cứu cơ bản.
Quy Trình 07-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình quản lý và thực hiện đề tài cấp cơ sở.
Quy Trình 07-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Qui trình quản lý và thực hiện đề tài cấp Bộ