Tra cứu văn bản


Tất cả | Bản thuyết minh | Báo cáo | Biểu mẫu | Hướng dẫn | Mẫu bản mô tả công việc | Mẫu bản tự nhận xét | Mẫu Báo cáo | Mẫu báo tổng kết | Mẫu biểu | Mẫu biểu đề tài | Mẫu biểu dự án | Mẫu biểu thanh toán | Mẫu biểu tiến độ và phân tích văn bản | Mẫu Chương Trình | Mẫu Công văn | Mẫu đăng ký | Mẫu Đăng ký hội trường, phòng họp | Mẫu Điều Lệ | Mẫu Giấy đi đường | Mẫu Giấy giới thiệu | Mẫu giấy Mời | Mẫu Quy định | Mẫu Quy Trình | Mẫu Quyết Định | Mẫu sơ yếu lý lịch CBVC | Mẫu Thông báo | Mẫu Tờ trình | Mẫu Văn bản | Quy chế - Quy định | Quy định | Quy Trình | Quyết Định | Văn bản | Văn bản phòng chống COVID19 |
Loại văn bản Số văn bản Ngày ban hành Tải về Đơn vị ban hành Nội dung
Quy chế - Quy định Kèm theo QĐ số 3288 /QĐ-ĐHYHN 11-12-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy định sử dụng và phân cấp quản lý con dấu của Trường Đại học Y Hà Nội
Quy chế - Quy định 3310/QĐ-ĐHYHN 11-11-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hóa chất, vật tư tiêu hao, súc vật thí nghiệm tại Trường Đại học Y Hà Nội
Quy chế - Quy định Theo QĐ số 3299/QĐ-ĐHYHN 02-11-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy trình luân chuyển văn bản Trường Đại học Y Hà Nội
Quy chế - Quy định Kèm theo Quyết định số 3256 /QĐ-ĐHYHN 01-11-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy định về trách nhiệm trong quản lý và đào tạo sau đại học của Trường Đại học Y Hà Nội
Quy chế - Quy định Kèm theo Quyết định số: 3286/ QĐ-ĐHYHN 01-11-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế về quản lý, sử dụng tài sản cố định và cộng cụ dụng cụ
Quy chế - Quy định 3117 /QĐ-ĐHYHN 25-10-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định về việc ban hành Quy chế Hợp tác Quốc tế của Trường Đại học Y Hà Nội
Quy chế - Quy định Kèm theo Quyết định số 3113 /QĐ-ĐHYHN 25-10-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế hỗ trợ và bồi hoàn kinh phí đào tạo cán bộ của Trường Đại học Y Hà Nội
Quy chế - Quy định Kèm theo Quyết định số 3064/QĐ-ĐHYHN 23-10-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế học sinh, sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội
Quy chế - Quy định Kèm theo Quyết định số 2990 /QĐ-ĐHYHN 18-10-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế về sử dụng, quản lý công chức, viên chức và hợp đồng lao động
Quy chế - Quy định kèm theo Quyết định số 2991 /ĐHYHN-TCCB 18-10-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Khoa, Bộ môn thuộc Trường Đại học Y Hà Nội
Quy chế - Quy định Quyết định số 2989 /ĐHYHN-TCCB 18-10-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban, Trung tâm, Đơn vị trong Trường Đại học Y Hà Nội (đã sửa đổi, bổ sung)
Quy chế - Quy định Kèm theo Quyết định số 1174 /QĐ-ĐHYHN 04-09-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế về định mức chi trả phụ cấp độc hại, phụ cấp độc hại hiện vật của Trường Đại học Y Hà Nội
Quy chế - Quy định kèm theo Quyết định số 1176 /QĐ-ĐHYHN 04-09-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức Trường Đại học Y Hà Nội
Quy chế - Quy định Kèm theo Quyết định số 1175/QĐ-ĐHYHN 04-09-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế về nâng ngạch, chuyển ngạch viên chức trong Trường Đại học Y Hà Nội
Quy chế - Quy định 1178/Q§-§HYHN 04-09-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định về việc ban hành "Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Y Hà Nội"
Quy chế - Quy định Kèm theo Quyết định số 1954 /QĐ-ĐHYHN 21-06-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế về tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động trong Trường Đại học Y Hà Nội
Quy chế - Quy định 1225/Q§-§HYHN 18-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định về việc ban hành “Quy chế thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước của Trường Đại học Y Hà Nội”
Quy chế - Quy định 1173/Q§-§HYHN 09-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định về việc Ban hành
Quy chế - Quy định kèm theo Quyết định số 1177 /QĐ-ĐHYHN 09-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế văn hóa của Trường Đại học Y Hà Nội
Quy chế - Quy định 3280 /QĐ-ĐHYHN 11-01-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai của Trường Đại học Y Hà Nội
Quy chế - Quy định 3209 /QĐ-ĐHYHN 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định về việc ban hành Quy chế Công tác lưu trữ
Quy chế - Quy định 3210/QĐ-ĐHYHN 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác văn thư
Quy chế - Quy định Kèm theo Quyết định số 2942/QĐ-ĐHYHN 26-11-2010 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy định chi tiết chế độ làm việc của giảng viên và cách tính giờ chuẩn giảng dạy Đại học, Sau đại học
Quy chế - Quy định Kèm theo Quyết định số 2016 /QĐ-ĐHYHN 09-09-2010 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế quản lý và sử dụng tài sản nhà nước của Trường Đại học Y hà Nội
Quy chế - Quy định Kèm theo Quyết định số 2015/QĐ-ĐHYHN 09-09-2010 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế quản lý tài chính của Trường Đại học Y Hà Nội