Chi tiết ấn phẩm: Kinh tế y tế và bảo hiểm y tế - Về nhóm ấn phẩm


     

 Chủ biên: Nguyễn Thị Kim Chúc

Những người biên soạn:

- PGS.TS Nguyễn Thị Kim Chúc

- ThS Nguyễn Thị Bạch Yến

- TS Hoàng Văn Minh

- TS Nguyễn Xuân Thành

Online support
 


ho tro truc tuyen

Tel: 04.3.5742077
Email: support@hmu.edu.vn