Chi tiết ấn phẩm: Tổ chức và quan lý Y tế - Về nhóm ấn phẩm


    

 


 

Hỗ trợ trực tuyến
 


 


ho tro truc tuyen

 
Tel: 04.3.5742077
Email: support@hmu.edu.vn

Q

Chủ biên:

- GS.TS Trương Việt Dũng

- TS Nguyễn Duy Luật

Những người biên soạn:

- GS.TS Trương Việt Dũng

- TS Nguyễn Duy Luật

- TS. Nguyễn Văn Hiến

- TS Vũ Khắc Lương

 

MỤC LỤC

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Tài liệu tham khảo