Chi tiết ấn phẩm: Đánh giá thực hiện chính sách quốc gia phòng chống tai nạn thương tích giai đoạn 2006 - 2009 - Về nhóm ấn phẩm


    

TÓM TẮT

Đặt vấn đề.  

        Năm 2002, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chính sách quốc gia Phòng chống Tai nạn Thương tích (TNTT) với mục tiêu chung là hạn chế tai nạn, thương tích trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội như giao thông vận tải, lao động sản xuất, sinh hoạt trong gia đình, nhà trường, nơi công cộng. Chính sách Quốc gia (CSQG) đã đặt ra các mục tiêu cụ thể và các chiến lược cho các cơ quan Chính phủ và các ban ngành có liên quan đạt được mục tiêu chung. Chính sách cũng cụ thể hóa vai trò chủ chốt của từng cơ quan, ban ngành trong lĩnh vực phòng chống TNTT.  

                Sau khi Chính sách quốc gia Phòng chống TNTT  được triển khai thực hiện, nhiều Quy chế, Nghị định và các văn bản đã được ban hành và các chương trình hành động phòng chống đã được thực hiện. Một số dự án tài trợ sẽ kết thúc trong giai đoạn này. Chính sách Quốc gia và một số văn bản sắp hết hiệu lực, vì vậy cần đánh giá lại và đề xuất chính sách, chiến lược mới hoặc có sự điều chỉnh đối với Chính sách quốc gia.   

Mục đích của đánh giá: nhằm đánh giá tiến độ thực hiện Chính sách Quốc gia Phòng chống TNTT và đưa ra các khuyến nghị cho các định hướng trong thời gian tới.

 Mục tiêu chung của đánh giá là:

(1) Rà soát Chính sách Quốc gia Phòng chống TNTT của Việt nam với các chủ trương, đường lối, tiêu chuẩn của các tổ chức quốc tế; 

(2) Đánh giá các thành tựu chủ yếu và những khó khăn trở ngại mà các cơ quan thực hiện gặp phải khi triển khai thực hiện CSQG;

(3) Xác định các bài học kinh nghiệm;

(4) Đưa ra các khuyến nghị cụ thể dựa trên kết quả đánh giá nhằm có những điều chỉnh cần thiết hoặc tiếp tục xây dựng CSQG.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

  Đánh giá thực trạng mắc và tử vong TNTT sau khi thực hiện CSQG về PC TNTT trong giai đoạn 2006-2009.

  Đánh giá việc thực hiện CSQG về PC TNTT trong giai đoạn 2006-2009 phù hợp với các chiến lược và mục tiêu do các thành viên của các bộ ngành trong Ban chỉ đạo Quốc gia đưa ra.

  Đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu/chỉ tiêu cụ thể đã nêu trong chính sách.

  Xác định các kết quả đạt được của thành viên các bộ ngành trong Ban chỉ đạo Quốc gia và các yếu tố ảnh hưởng.

  Đánh giá các thuận lợi và khó khăn/trở ngại trong khi thực hiện CSQG về PC NTT trên toàn quốc và tại 2 tỉnh (Tỉnh Hải Dương - một tỉnh dự án- khoảng 70 km từ Hà Nội và Nam Định –- khoảng 90km từ Hà Nội) làm so sánh cho nghiên cứu thực địa.

  Xác định các bài học chung rút ra từ các cơ quan/ban ngành có liên quan.

  Đề xuất các khuyến nghị cụ thể dựa trên các kết quả dánh giá và các khuyến nghị của các cơ quan, ban ngành tham gia trong quá trình đánh giá. 

 

Hỗ trợ trực tuyến
 


 


ho tro truc tuyen

 
Tel: 04.3.5742077
Email: support@hmu.edu.vn

Q

MỤC LỤC

1 Giới thiệu

1.1. Cơ sở cho cuộc đánh giá

1.2. Cơ quan tài trợ

 2 Thông tin chung

2.1.Chính sách Quốc gia về Phòng chống TNTT

2.2.Các mục tiêu và chỉ số cụ thể

 3  Mục đích và phạm vi của chuyên gia tư vấn

3.1.Mục đích

3.2. Phạm vi và hạn chế

4 Mục tiêu đánh giá

4.1.Mục tiêu chung

4.2.Mục tiêu cụ thể

5 Phương pháp

5.1.Cách tiếp cận và phân loại

5.2.Các hợp phần đánh giá

5.3.Nội dung và các vấn đề chính

5.4.Tổng quan tài liệu

5.5.Số liệu

5.6.Phỏng vấn và điều tra

5.7.Nhóm trọng tâm

5.8.   Công cụ đánh giá

5.9.   Đối tượng nghiên cứu

5.10.  Đạo đức nghiên cứu.

5.11.  Xử lý và phân tích

6 Kết quả đánh giá

6.1.Tính đồng nhất của chính sách đối với các tiêu chuẩn quốc tế

6.2.Thực trạng mắc và tử vong TNTT sau khi thực hiện chính sách

6.2.1 Hệ thống số liệu TNTT

6.2.2 Số liệu TNTT: tổng quan về tình hình hiện tại 

6.2.3 TNTT đường bộ

6.2.4 TNTT nghề nghiệp giai đoạn 2001-2008

6.2.5 Tử vong do TNTT ở trẻ em và trẻ vị thành niên

6.2.6 So sánh số liệu tử vong do TNTT từ các nguồn khác nhau

6.3. Đánh giá kết quả đạt được:

6.3.1.  Giới thiệu

6.3.2 Chính sách và các văn bản quy định pháp luật

6.3.3. Các chương trình hành động PC TNTT giai đoạn 2006 – 2009 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

6.3.4.Triển khai thực hiện chương trình, dự án.

6.3.5 Phát triển thêm các lĩnh vực có liên quan

6.3.6.Xây dựng hệ thống số liệu

6.3.7.Xây dựng năng lực cho phòng chống TNTT

6.3.8. Kinh phí

6.4 Đánh giá tác động của chính sách

6.4.1. Giảm TNTT

6.4.2. Các biện pháp trung gian

- Quy định đội mũ bảo hiểm xe máy

- Dạy kỹ năng bơi 

6.4.3. Quá trình thực hiện Chính sách quốc gia 

6.5. Các yếu tố tác động

6.5.1. Giới thiệu

6.5.2 Một số tồn tại.

 - Điều phối 

 - Sự lãnh đạo

 - Số liệu

 - Kinh phí

 - Năng lực

- Tính bền vững

6.6   Đánh giá chung về tiến độ đạt được theo các mục tiêu 

7 Bàn luận

8 Kết luận và đề xuất định hướng trong thời gian tới  

9 Khuyến nghị

9.1. Đánh giá chính sách ở cấp cao

9.2.KHHĐ của tất cả các ban ngành

9.3.Tăng cường hệ thống số liệu

9.4.Nghiên cứu

Tài liệu tham khảo