Chi tiết ấn phẩm: Hóa hữu cơ (tập 2) - Về nhóm ấn phẩm


    

 LỜI GIỚI THIỆU

Thực hiện Nghị định  43/2000/NĐ-CP ngày 30/08/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn triển khai Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đã phê duyệt, ban hành các chương trình khung cho đào tạo Dược sĩ Đại học. Bộ Y tế tổ chức thẩm định sách và tài liệu dạy học các môn học cơ sở  và chuyên môn theo chương trình mới nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đào tạo Dược sĩ Đại học ngành Y tế.

Bộ sách Hoá hữu cơ được biên soạn theo chương trình đào tạo môn Hoá học hữu cơ thuộc chương trình giáo dục của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chương trình khung đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế phê duyệt.

Nội dung bộ sách chỉ đề cập những kiến thức lý thuyết về hoá hữu cơ, gồm 40 chương và chia làm 2 tập trình bày những kiến thức cơ bản về danh pháp, cấu trúc, cơ chế phản ứng, tính chất lý  học và tính chất hoá học của các hợp chất hydrocarbon, các hợp chất đơn chức, các hợp chất đa chức, hợp chất tạp chức, hợp chất thiên nhiên và hợp chất cao phân tử.

Đối tượng sử dụng bộ sách này là các sinh viên đang theo học tại Trường đại học Dược, khoa Dược thuộc các trường đại học ngành Y tế. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo tốt cho những học viên sau đại học. 

Sách Hoá hữu cơ được các giảng viên giàu kinh nghiệm của Khoa Dược - Đại học Y Dược – Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn. Sách đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách giáo khoa và tài liệu dạy – học chuyên ngành Dược của Bộ Y tế thẩm định và được Bộ Y tế ban hành làm tài liệu dạy – học chính thức dùng đào tạo dược sĩ đại học của Ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách cần được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

Vụ Khoa học và Đào tạo, Bộ Y tế xin chân thành cám ơn Khoa Dược - Đại học Y Dược – Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tác giả đã bỏ nhiều công sức để biên soạn cuốn sách này. Vì    lần đầu xuất bản nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót, chúng  tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của đồng nghiệp và bạn đọc để cuốn sách ngày càng hoàn thiện.

                               Vụ khoa học và đào tạo

                                              Bộ Y tế

 


 Chủ biên: PGS.TS Trương thế kỷ và những người biên soạn

Hỗ trợ trực tuyến
 


 


ho tro truc tuyen

 
Tel: 04.3.5742077
Email: support@hmu.edu.vn

 

MỤC LỤC:

Mở đầu 

HỢP CHẤT TẠP PHỨC

Chương 25: Halogenoacid (ThS. Đỗ Thị Thúy) 

1. Phương pháp điều chế

2. Các phản ứng hóa học của halogenoacid

3. Một số halogenoacid có nhiều ứng dụng

Chương 26: Hydroxyacid (ThS. Đỗ Thị Thúy)

1. Danh pháp

2. Đồng phân

3. Điều chế

4. Tính chất lý học

5. Tính chất hóa học

6. ứng dụng

Chương 27: Hợp chất hai chức có nhóm carbonyl (ThS. Đỗ Thị Thúy)

1. Hydroxy - aldehyd và hydroxy - ceton

2. Ceto-aldehyd, ceto-acid, ceto-ester

Chương 28: Carbohydrat (ThS. Đỗ Thị Thúy) 

1. Monosaccharid

2. Oligosaccharid

3. Polysaccharid

Chương 29: Acid amin, peptid và protid (TS. Phạm Khánh Phong Lan) 

1. Acid amin

2. Peptid

3. Protid

HỢP CHẤT DỊ VÒNG

Chương 30: Hợp chất dị vòng (TS. Phạm Khánh Phong Lan) 

1. Định nghĩa

2.Phân loại hợp chất dị vòng

3. Danh pháp hợp chất dị vòng

4. Cấu tạo các dị vòng thơm

5. Tính chất hóa học của dị vòng có tính thơm

Chương 31: Hợp chất dị vòng 5 cạnh 1 dị tố  (TS. Phạm Khánh Phong Lan

1. Nhóm furan

2. Nhóm pyrrol

3. Nhóm thiophen

Chương 32: Hợp chất dị vòng 6 cạnh 1 dị tố - Dị tố là nitơ hoặc oxy 

(TS. Phạm Khánh Phong Lan) 

1. Pyridin

2. Pyran

Chương 33: Hợp chất dị vòng 5 cạnh nhiều dị tố (TS. Phạm Khánh Phong Lan)

1. Nhóm oxazol

2. Nhóm thiazol

3. Nhóm imidazol

4. Nhóm pyrazol

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Chương 34: Hợp chất dị vòng 6 cạnh 2 dị tố (TS. Phạm Khánh Phong Lan) 

1. Hợp chất dị vòng 2 dị tố là nitơ

2. Hợp chất dị vòng 2 dị tố là nitơ và lưu huỳnh

3. Hợp chất dị vòng 2 dị tố là nitơ và oxy

4. Hợp chất dị vòng 2 dị tố là oxy

Chương 35: Hợp chất dị vòng 7 cạnh (TS. Phạm Khánh Phong Lan)

1. Azepin

2. Oxepin và thiepin

3. Diazepin và benzodiazepin

Chương 36: Hợp chất dị vòng ngưng tụ (TS. Phạm Khánh Phong Lan)

1. Dạng hỗ biến của vòng lactam

2. Tính chất của purin

3. Một số alcaloid có khung purin

HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

Chương 37: Acid nucleic (TS. Phạm Khánh Phong Lan)

1. Định nghĩa

2. Phần đường của acid nucleic

3. Phần base của acid nucleic

4. Cấu tạo của các nucleosid

5. Cấu tạo của nucleotid

6. Cấu tạo của acid nucleic

Chương 38: Terpen (TS. Phạm Khánh Phong Lan)

1. Định nghĩa và phân loại

2. Monoterpen

3. Sesquiterpen

4. Diterpen

5. Triterpen

6. Tetraterpen

7. Polyterpen

Chương 39: Steroid (TS. Phạm Khánh Phong Lan)

1. Đánh số trên khung steroid

2. Cấu hình và danh pháp của khung steroid

3. Cấu hình và danh pháp các nhóm thế trên khung steroid

4. Cấu dạng của steroid

5. Sterol

6. Các acid mật

7. Các hormon

Tài liệu tham khảo