Chi tiết ấn phẩm: Hóa phân tích - Về nhóm ấn phẩm


      

LỜI NÓI ĐẦU

 

Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung và chương trình giáo dục nghề nghiệp cho việc đào tạo trung cấp ngành Y tế. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy — học các môn cơ sỏ và chuyên môn theo chương trình trên nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đào tạo nhân lực ỵ tế.

Sách Hóa phân tích (Lý thuyết và thực hành) được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục nghề nghiệp của Bộ Y tế biên soạn trên cơ sỏ chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo lâu năm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thông; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam. Sách được cấu trúc gom 4 phần bám sát chương trình giáo dục với những nội dung cơ bản nhất về phân tích định tính và định lượng giúp học sinh sau khi học có được những kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hành phân tích định tính và định lượng đế áp dụng trong thực tế pha chế các dung dịch chuẩn, thực hiện các phép chuẩn độ thế tích, định lượng theo phương pháp khốĩ lượng thưòng gặp và tính được kết quả của phép phân tích. Đong thòi qua đó rèn luyện được tác phong làm việc khoa học, thận trọng, chính xác, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp khi ra trưòng. Sách là tiền đề đế các giáo viên và học sinh các trưòng có thế áp dụng phương pháp dạy học tích cực.

Sách Hóa phân tích (Lý thuyết và thực hành) đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy - học của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2006. Bộ Y tế ban hành làm tài liệu dạy - học chính thức của ngành Y tế. Trong thòi gian từ 3 đến 5 năm, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

Bộ Y tế xin chân thành cảm ơn PGS.TSKH. Lê Thành Phước, CN. Trần Tích, ThS. Nguyễn Nhị Hà và TS. Nguyễn Thị Kiều Anh của Trưòng Đại học Dược Hà Nội đã dành nhiều công sức hoàn thành cuốn sách này, cảm ơn PGS.TS. Trần Tử An và ông Nguyễn Văn Thơ đã đọc, phản biện để cuốn sách được hoàn chỉnh kịp thòi phục vụ cho công tác đào tạo nhân lực Y tế.

 

Online support
 


ho tro truc tuyen

Tel: 04.3.5742077
Email: support@hmu.edu.vnMỤC LỤC:

PHẦN I. LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH                                                              15

Bài 1: Một số định luật và khái niệm cơ bản trong          Hóa phân tích                                    17

1.   Các định luật                                                                                                             17

1.1.    Định luật bảo toàn khốĩ lượng                                                                      17

1.2.    Định luật thành phần không đổi                                                                   18

1.3.    Định luật đương lượng                                                                                  18

2.   Những khái niệm cơ bản                                                                                        22

2.1.    Nồng độ dung dịch. Các cách biểu thị nồng độ                                         22

2.2.    Sự điện lỵ của nước. Thang pH                                                                    25

2.3.    Điều kiện kết tủa và hòa tan. Tích số^tan                                                    28

2.4.    Phản ứng oxỵ hóa khử                                                                                   30

2.5.    Phức chất                                                                                                          33

Bài tập (Bài 1)                                                                                                   35

Bài 2: Đại cương về Phân tích định tính các ion trong                    dung dịch                          40

1.   Các phương pháp phân tích định tính                                                                 40

1.1.    Phương pháp hóa học                                                                                   40

1.2.    Phương pháp vật lý - hóa lý                                                                           40

1.3.    Phân tích ướt và phân tích khô                                                                     41

1.4.    Phân tích riêng biệt và phân tích hệ thông                                                 41

2.   Các phản ứng dùng trong phân tích định tính                                                   42

2.1.    Các loại phản ứng                                                                                           42

2.2.    Độ nhạy và tính đặc hiệu của phản ứng                                                     43

2.3.    Thuốc thử trong các phản ứng định tính                                                    44

3.   Phân tích định tính cation theo phương pháp acid-base                                 44

4.   Phân tích định tính anion                                                                                       47

5.   Những kỹ thuật cơ bản trong thực hành hóa phân tích định tính                 48

5.1.     Rửa dụng cụ                                                                                                    48

5.2.     Cách đun nóng                                                                                                49

5.3.     Lọc                                                                                                                      50

5.4.     Lỵ tâm                                                                                                                51

5.5.     Rửa kết tủa                                                                                                       51

5.6.     Thực hiện phản ứng                                                                                      52

Bài tập (Bài 2)                                                                                                   54

Bài 3: Cation nhóm I: Ag+, Pb2t, Hg22+                                                                                                                                                                           56

1.   Tính chất chung                                                                                                       56

2.   Các phản ứng phân tích đặc trứng của các cation nhóm I                              56

3.   Sơ đồ phân tích                                                                                                        61

Bài tập (Bài 3)                                                                                                   61

Bài 4: Cation nhóm II: Ca2*, Ba2+                                                                                                                                                                                          63

1.   Tính chất chung                                                                                                       63

2.   Các phản ứng phân tích đặc trứng của cation nhóm II                                    63

3.   Sơ đồ phân tích                                                                                                        65

Bài tập (Bài 4)                                                                                                    65(69)

Bài 5: Cation nhóm III: Al3+, Zn2+                                                                                                                                                                                           66

1.   Tính chất chung                                                                                                       66

2.   Các phản ứng phân tích đặc trứng của cation nhóm III                                   66

3.   Sơ đồ phân tích                                                                                                        69

Bài tập (Bài 5)                                                                                                           70

Bài 6: Cation nhóm IV: Fe3+, Fe2+, Bi3+, Mg2+, Mn2+                                                                                                                                        71

1.   Tính chất chung                                                                                                       71

2.   Các phản ứng phân tích đặc trứng của cation nhóm IV                                  71

3.   Sơ đồ phân tích                                                                                                        75

Bài tập (Bài 6)                                                                                                           75

Bài 7: Cation nhóm V: Cu2+,            Hg2*                                                                               77

1.   Tính chất chung                                                                                                       77

2.   Các phản ứng phân tích đặc trứng của cation nhóm V                                   77

3.   Sơ đồ phân tích                                                                                                79 (82)

Bài tập (Bài 7)                                                                                                           79

Bài 8: Cation nhóm VI: Cu2*, Hg2+                                                                                          80

1.   Tính chất chung                                                                                                       80

2.   Các phản ứng phân tích đặc trứng của cation nhóm VI                                  80

3.   Sơ đồ phân tích                                                                                                        82

Bài tập (Bài 8)                                                                                                           82

                                                   83

2.   Các phản ứng phân tích đặc trứng của anion nhóm I                                     83

3.   Sơ đồ phân tích                                                                                                        86

Bài tập (Bài 9)                                                                                                           87

Bài 10: Anion nhóm II: CO32, P04^, CH3COO , AsOa^, As043, SO32                                             88

so42, (S2032 )

1.   Đưòng lốĩ phân tích nhóm II                                                                                  88

2.   Các phản ứng đặc trứng của anion nhóm II                                                      88

3.   Sơ đồ phân tích                                                                                                        92

Bài tập (Bài 10)                                                                                                         93

Bài 11: Phân tích hỗn hợp cation và anion trong dung dịch                                                    94

1.   Nhận xét và thử sơ bộ                                                                                            94

1.1.    Nhận xét nhò giác     quan                                                                             94

1.2.    Thử pH của dung dịch                                                                                    95

1.3.    Thử tính bay hơi của chất tan                                                                       96

1.4.    Thử màu ngọn lửa                                                                                          96

1.5.    Thử một sô phản ứng                                                                                     96

2.   Phân tích anion                                                                                                        97

3.   Phân tích cation                                                                                                       97

4.   Nhận xét kết quả                                                                                                      98

PHẦN II. THỰC HÀNH PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH                                                           99

Nội quy phòng thí nghiệm hóa phân tích định tính                                                                101

Quy tắc an toàn phòng thí nghiệm                                                                                       102

Vài quy định về sử dụng hóa chất                                                                                       104

Bài 1: Dụng cụ và kỹ thuật thực nghiệm cơ bản trong Hóa phân tích                                     105