Chi tiết ấn phẩm: Kỹ thuật tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh - cơ - Về nhóm ấn phẩm


      Lời nói đầu 

 

Lời đầu tiên, Ban Dịch thuật chúng tôi xin chân thành cảm ơn tác giả - Ông Roger H. Rich đã cho phép chúng tôi dịch, sao chép và in ấn cuốn sách này đe sử dụng trong việc đào tạo và huấn luyện các sinh viên hệ cử nhân Vật lý trị liệu. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Bộ Y Tế đã cho phép xuất bản cuốn sách này.

Gửi đến các sinh viên Vật lý trị liệu thân yêu và mong rằng cuốn sách này sẽ giúp các em có được kiến thức và kỹ năng về kỹ thuật Tạo thuận cảm thụ Bản thể Thần kinh - Cơ, giúp cho việc điều trị bệnh nhân đạt hiệu quả tốt hơn.

Thuật ngữ “Kỹ thuật Tạo thuận cảm thụ Bản thề’ và “Phục hồi Thần kinh

Cớ” là những cụm từ đầu tiên được sử dụng đe mô tả một phương pháp, ngày nay có tên là “Tạo thuận cảm thụ Bản thê Thần kinh - Cơ (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)” và ngưòi sáng tạo ra kỹ thuật này là Bác Sĩ Herman Kabat và Bà Margaret Knott là ngưòi áp dụng phương pháp này đầu tiên tại Mỹ trong việc điều trị bệnh nhân.

“Kỹ thuật Tạo thuận cảm thụ Bản thê Thần kinh — Cớ” được áp dụng nhằm mục đích đưa ra những yêu cầu đặc hiệu đe đạt được một đáp ứng mong muôn. Tạo thuận (Facilitation) có nghĩa là “khuyến khích một quá trình tự nhiên, ngược lại vổi sự ức chế; đặc biệt là sự hiệu quả tạo ra trên mô thần kinh qua sự dẫn truyền của xung thần kinh; làm giảm sự kháng cản của thần kinh, nhò đó một đáp ứng kích thích thứ phát dễ dàng tạo ra phản ứng hơn”, cảm thụ bản thê (Proprioceptive) có nghĩa là tiếp nhận kích thích trong các mô của cơ the.

Thần kinh — cơ (Neuromuscular) mang ý nghĩa “liên quan đến thần kinh và cơ”. Vì vậy, Kỹ thuật Tạo thuận cảm thụ Bản thê Thần kinh - Cơ có the được định nghĩa như là phương pháp khuyến khích sự đáp ứng theo cơ chế thần kinh

cơ, thông qua việc kích thích các thụ the bản the.

Bưổc đầu dịch thuật, chúng tôi thành thật mong quý đồng nghiệp, các sinh viên và quý vị độc giả đóng góp thêm ý kiến đế bo sung cuốn sách này ngày càng hoàn thiện hơn.

 

Online support
 


ho tro truc tuyen

Tel: 04.3.5742077
Email: support@hmu.edu.vnMỤC LỤC:

BÀI 1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN.......................................................................................... 9

1.        NGUYÊN TẮC CỦA KỸ THUẬT TẠO THUẬN CẨM THỤ BẨN THE THAN

KINH - Cơ........................................................................................................................ 9

1.1.  Tiếp xúc bằng tay.................................................................................................. 9

1.2.  Đề kháng thích hợp............................................................................................... 9

1.3.  Nén ép.................................................................................................................. 10

1.4.  Lực kéo................................................................................................................. 10

1.5.  Kéo giãn............................................................................................................... 10

1.6.  Kích thích bằng mắt............................................................................................ 10

1.7.  Kích thích bằng lòi nói........................................................................................ 10

1.8.  Sự đáp ứng lan tỏa.............................................................................................. 11

1.9.  Mâu vận động..................................................................................................... 11

2.        MỤC TIÊU ĐIỂU TRỊ.............................................................................................. 11

3.        CÁC KỸ THUẬT ĐIỂU TRỊ................................................................................... 12

3.1.  Khởi động nhịp nhàng........................................................................................ 12

3.2.  Phôi hợp co cơ đẵng trưòng............................................................................... 12

3.3.  Đảo nghịch động (đảo nghịch chậm)................................................................. 12

3.4.  Đảo nghịch ổn định............................................................................................. 13

3.5.  Ôn định nhịp nhàng............................................................................................ 13

3.6.  Kéo giãn nhanh lập lại (từ tầm vận động ngoài).............................................. 14

3.7.  Co/nghỉ................................................................................................................. 14

3.8.  Giữ/nghỉ............................................................................................................... 15

BÀI 2. DÁNG ĐI............................................................................................................. 16

1.        ĐIỂU TRỊ DÁNG ĐI............................................................................................... 16

1.1.  Tư thế ngồi........................................................................................................... 16

1.2.  Ngồi chuyển qua đứng....................................................................................... 19


1.3. Thế đứng.............................................................................................................. 20

2.   NHỮNG LUƯ Ý HŨƯ ÍCH TRONG QUÁ TRÌNH BƯỚC TỚI TRƯỚC............ 22

3.   DÁNG ĐI TỚI CÓ Lực KHÁNG........................................................................... 23

4.                         DÁNG.................................................................. ĐI LUI CÓ Lực ĐỂ kháng. 25

5.                         DÁNG ĐI NGANG CÓ Lực KHÁNG........................................................ 26

6.   ĐÚNG MỘT CHÂN............................................................................................... 28

BẰI 3. CÁC MẪU VẬN ĐỘNG.................................................................................... 30

1.   NHỮNG VẤN ĐỂ THEN CHốT KHI THựC HIỆN CÁC MAU vận động .......                  '           30

2.. CỬ ĐỘNG CỦA CÁC cơ         VAI...................................................................... 31

2.1.   Cơ thang.............................................................................................................. 31

2.2.   trám................................................................................................................ 31

2.3.   Cơ nâng vai......................................................................................................... 31

2.4.   Cơ răng cưa trưổc............................................................................................... 31

2.5.   Cơ lưng rộng....................................................................................................... 31

2.6.   Cơ ngực bé.......................................................................................................... 31

2.7.   dưổi đòn......................................................................................................... 31

2.8.   Cơ ngực lổn......................................................................................................... 31

3.   CÁC MẪU VẬN ĐỘNG XƯƠNG VAI................................................................. 32

3.1.   Nâng vai ra phía trưổc....................................................................................... 32

3.2.   Hạ xuống ra phía sau......................................................................................... 32

3.3.   Nâng lên ra phía sau.......................................................................................... 33

3.4.   Hạ xuống ra phía trưổc...................................................................................... 33

4.   CÁC MẪU VẬN ĐỘNG CỦA CHI TRÊN........................................................... 34

4.1.   Gập dang chi trên............................................................................................... 36

4.2.   Duỗi/áp chi trên.................................................................................................. 36

4.3.   Gập/dang chi trên vổi      gập khuỷu................................................................. 38

4.4.   Duỗi/áp chi trên vổi duỗi khuỷu........................................................................ 38

4.5.   Gập/dang chi trên vổi gập khuỷu - Luân phiên................................................ 40