Chi tiết ấn phẩm: Phương pháp phân tích số liệu và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học y học - Về nhóm ấn phẩm


    TÁC GIẢ:

- TS Hoàng Văn Minh

- PGS.TS Lưu Ngọc Hoạt

- TS Kim Bảo Giang

- TS Phạm Ngân Giang

   MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU PHẦN MÈM STATA

1.       Giới thiệu chung về STATA

2.       Cài đặt, khởi động và kết thúc chương trình STATA

3.       Cấu trúc lệnh trong STATA

4.       Sử dụng các phím tẳt

5.       Các dấu điều kiện trong STATA

6.       Một số lệnh cơ bản trong STATA

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THỐNG KỀ MÔ TẢ

1.       Phân tích thống kê mô tả cho số liệu định lượng

1.1.                  Đo lường độ tập trung

1.2.                        Đo lường độ phân tán

1.3.                        Thực hành với STATA

2.       Phân tích thống kê mô tá cho số liệu định tính

2.1.                        Tính toán tần sổ và tỷ lệ %

2.2.                        Thực hành với STATA

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ SUY LUẬN

1.       Tính toán khoảng tin cậy

1.1.                        Tính toán khoảng tin cậy 95% của giá trị trung bình

1.2.                        Tính toán khoảng tin cậy 95% của tỷ lệ phân trăm

1.3.                        Thực hành với STATA

2.       Kiếm định giả thuyết

2.1.                        Khái niệm kiêm định giả thuyếí

Thực hành với STATA

So sánh, tìm sự khác biệt cho sổ liệu định lượng

2.1.1.                  So sánh, tìm sự khác biệt cho sổ liệu định tính

2.1.2.                  Xác định tương quan, liên quan của sổ liệu định lượng

2.1.3.                  Xác định tương quan, liên quan của số liệu định tính

CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH HỒI QUY

1.        Khái niệm hồi quy

2.        Hồi quy tuyến tính

2.1.                       Giới thiệu về hồi quy tuyến tính

2.2.                        Liên quan của hồi quy tuyến tính đa biến và phân tích phương sai

2.3.                       Điểu kiện đế ứng dụng hồi quy tuyến tỉnh

2.4.                       Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến

2.5.                       Phân tích hôi quy tuyến tính đa biến với STATA

3.        Hồi quy logistic

3.1.                       Giới thiệu về hồi quy logistic

3.2.                       Điều kiện đê ứng dụng hồi quy logistic

3.3.                       Xây dựng mô hình hôi quy logistic đa biến trên STA TA

3.4.                       Mô hình hồi quy logistic với các loại biến số khác nhau

CHƯƠNG 6. PHÂN TÍCH NGHIỆM PHÁP CHẨN ĐOÁN

1.        Một số khái niệm

1.1.                       Nghiệm pháp chân đoán

1.2.                       Đánh giá nghiệm pháp chân đoản

1.2.1.                  Tính tin cậy (độ nhất quán) của trắc nghiệm chân đoán(Reliability)

1.2.2.                  Tính giá trị của nghiệm pháp chân đoán (validity)

2.       Thực hành với STATA

2.1.                       Tính toán chỉ sổ Kappa

2.2.                       Tính toán giá trị của nghiệm pháp chân đoản

CHƯƠNG 7. PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY KÉT QUẢ

1.       Trình bày kết quả dưới dạng văn viết

2.       Trình bày kết quả dưới dạng các bảng

2.1.                       Bảng một chiều (frequency distribution)

2.2.                       Bảng 2 chiều (cross-tabulatỉon)

2.3.                       Bảng giả (dummy table)

3.       Trình bày kết quả dưới dạng biểu đồ

3.1.                       Biếu đồ cột rời (Bar chart)

3.2.                       Biểu đồ hình tròn (Pie chart)

3.3.                       Biểu đồ cột chồng

3.4.                       Biểu đồ dạng đường gấp khúc (Line chart)

3.5.                       Biểu đồ dạng cột liên tục (Histogram) và đa giác (Polygon)

3.6.                       Biêu thị sổ liệu dưới dạng bản đô (Map)

3.7.                       Biêu đồ chấm (scatter)

3.8.                       Tong hợp các dạng biếu đô và chức năng

4.       Thực hành vẽ biểu đồ với STATA

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 


 

Hỗ trợ trực tuyến
 


 


ho tro truc tuyen

 
Tel: 04.3.5742077
Email: support@hmu.edu.vn