Chi tiết ấn phẩm: Sức khỏe môi trường - Về nhóm ấn phẩm


      

LỜI NÓI ĐẦU

 

Thực hiên Nghị định 43/2000/NĐ-CP ngày30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn triển khai Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế đã phê duyệt, ban hành chương trình khung cho đào tạo cử nhân y tế' công cộng. Bộ Y tế' tổ chức biên soạn bộ tài liệu dạy - học các môn học cơ sở và chuyên môn theo chương trình mới nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đào tạo cử nhân y tế công cộng. Sức khỏe môi trường là tài liệu đã được biên soạn theo chương trình giáo dục của Trường Đại học Y tế công cộng trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Năm 2005, cuốn sách này được Hội đổng chuyên môn thẩm định sách giáo khoa và tài liệu dạy - học của Bộ Y tế thẩm định. Bộ Y tế thống nhất sử dụng làm tài liệu dạy - học chính thức của ngành trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 đến 5 nam sách cần được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

Nội dung sách Sức khỏe môi trường đã bám sát được các yêu cầu về kiến thức cơ bản, chính xác khoa học, cập nhật và thực tiễn của Việt Nam nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sức khỏe môi trường, những vấn đề cấp bách về sức khỏe môi trường hiện nay ở Việt Nam và các yếu tố nguy cơ cho sức khỏe môi trường. Sách dùng để đào tạo cử nhân y tế công cộng, đổng thời cũng là tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên các chuyên ngành khác và các cán bộ y tế quan tâm đến lĩnh vực sức khỏe môi trường.

 

Online support
 


ho tro truc tuyen

Tel: 04.3.5742077
Email: support@hmu.edu.vnMỤC LỤC:

PHẦN 1. Dành cho cử nhân y tế công cộng năm thứ 2

Bài 1. Nhập môn Sức khoẻ môi trường

PGS. TS. Đặng Đức Phú - ThS. Lê Thị Thanh Hương Bài 2. Quản lý nguy cơ từ môi trường

GS. TS. Trương Việt Dũng Bài 3. Cơ sở sinh thái học của sức khoẻ và bênh tật

PGS. TS. Nguyễn Văn Mạn - ThS. Lê Thị Thanh Hương Bài 4. 0 nhiễm không khí

ThS. Nguyễn Trinh Hương - ThS. Lê Thị Thanh Hương Bài 5. Quản lý chất thải rắn và chất thải y tế

TS. Nguyễn Huy Nga - ThS. Lê Thị Thanh Hương Bài 6. Nước và vê sinh nước

PGS. TS. Lê Đình Minh

PHẦN 2. Dành cho cử nhân y tế' công cộng năm thứ 3

Bài 7. An toàn môi trường

PGS. TS. Bùi Thanh Tâm

Bài 8. Kiểm soát véc-tơ truyền bênh

PGS. TS. Nguyễn Văn Mạn

Bài 9. Phát triển bền vững

PGS. TS. Lưu Đức Hải

Bài 10. Quản lý sức khoẻ môi trường