Chi tiết ấn phẩm: Tổ chức, quản lý, và chính sách Y tế - Về nhóm ấn phẩm


      

LỜI GIỚI THIỆU

 

Trong những năm gần đây, cùng với việc đào tạo Bác sỹ, đã tiến hành đào tạo Cử nhân Y tế" công cộng. Sự ra đời của hệ đào tạo mới này đòi hỏi có sự thay đổi về nhiều mặt trong tổ chức và nội dung đào tạo. Tổ chức, quản lý và chính sách y tế' được coi là môn chuyên ngành của đào tạo Cử nhân Y tế' công cộng. Một yêu cầu hết sức cấp bách là việc hoàn thiện chương trình và biên soạn tài liệu cho môn học của chuyên ngành này.

Thực hiện Nghị định 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn triển khai Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế" đã phê duyệt, ban hành chương trình khung cho đào tạo Cử nhân Y tế" công cộng. Bộ Y tế" tổ chức biên soạn bộ tài liệu các môn học cơ sở và chuyên môn theo chương trình mới nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đào tạo Cử nhân Y tế công cộng.

Bản thảo cho cuốn sách Tổ chức, quản lý và chính sách y tế đã được biên soạn dựa theo chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế" phê duyệt. Tài liệu này đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách giáo khoa và tài liệu dạy - học của Bộ Y tế thẩm định và Bộ Y tế thống nhất sử dụng làm tài liệu dạy - học chính thức của Ngành trong giai đoạn hiện nay. Sách gồm 15 bài, mỗi bài được trình bày nổi bật các nội dung: mục tiêu, nội dung chuyên môn đảm bảo 4 yêu cầu cơ bản về kiến thức, tính chính xác và khoa học, cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật và áp dụng thực tiễn.

Sách dành cho đào tạo sinh viên Cử nhân Y tế công cộng, là tài liệu tham khảo cho sinh viên của nhiều chuyên ngành khác đồng thời là tài liệu tham khảo cho các cán bộ y tế" quan tâm đến công tác tổ chức, quản lý và chính sách y tế.

 

Online support
 


ho tro truc tuyen

Tel: 04.3.5742077
Email: support@hmu.edu.vn


MỤC LUC

 

Lời giới thiệu

Các chữ viết tắt trong tài liệu

ĐẠI CƯƠNG VỂ HỆ THỐNG Y TE VÀ Tổ CHỨC MẠNG LƯỚI Y TE VIỆT NAM

TS. Nguyễn Duy Luật

1.Hê thống y tế

2.Nguyên tắc cơ bản trong tổ chức mạng lưới y tế Việt Nam

3.Mô hình chung của tổ chức mạng lưới y tế ở Việt Nam

4.Tổ chức y tế tuyến Trung ương

Câu hỏi tự lượng giá

Tổ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM vụ VÀ NỘI DUNG QUẢN LÝ CƠ BẢN

CÁC DỊCH vụ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CỦA Y TE ĐỊA PHƯƠNG

TS. Nguyễn Duy Luật

1.Tổ chức mạng lưới y tế địa phương

2.Một số nội dung quản lý chính của y tế địa phương

Câu hỏi tự lượng giá

Tổ CHỨC VÀ QUẢN LÝ BỆNH VIỆN ĐA KHOA

TS. Vũ Khắc Lương

1.Định nghĩa, vai trò bệnh viện

2.Tổ chức và câu trúc của bệnh viện

3.Nhiệm vụ của bệnh viện

4.Quy chế bệnh viện

Câu hỏi tự lượng giá

ĐẠI CƯƠNG QUẢN LÝ, QUẢN LÝ Y TE

TS. Nguyễn Duy Luật

1.Quản lý là gì

2.Quá trình (Chu trình quản lý)

3.Quản lý theo quan điểm hệ thống

Câu hỏi tự lượng giá

NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ LÃNH ĐẠO VÀ CÁC KỸ NĂNG QUẢN LÝ

TS. Nguyễn Duy Luật

1.Người cán bộ quản lý, lãnh đạo

2.Kỹ năng và phẩm chất người cán bộ quản lý, lãnh đạo

3.Quyền lực

4.Người lãnh đạo với việc quản lý xung đột trong tổ chức

Câu hỏi tự lượng giá

THÔNG TIN VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN Y TE CÔNG CỘNG

TS. Nguyễn Duy Luật - TS. Vũ Khắc Lương

1.Các Khái niệm cơ bản, vai trò, yêu cầu và

dạng thức của thông tin trong quản lý y tế

2.Hệ thống phân loại thông tin y tế và các chỉ số/chỉ tiêu y tế cơ bản

3.Nguồn số liệu/ thông tin y tế và phương pháp, công cụ thu thập

4.Các nội dung cơ bản trong quản lý thông tin y tế

5.Khái quát về hệ thống thông tin báo cáo trong ngành y tế

6.Một số yêu cầu với người thu thập và xử lý thông tin

Câu hỏi tự lượng giá

PHÂN TÍCH VÀ XÁC ĐỊNH VAN ĐỂ SỨC KHOẺ, VAN ĐỂ SỨC KHOE Ưu TIÊN

CỦA CỘNG ĐỔNG

TS. Nguyễn Duy Luật

1.Khái niệm vấn đề sức khỏe và phân tích xác định vấn đề sức khỏe

2.Các phương pháp xác định vấn đề sức khỏe

3.Xác định vấn đề sức khoẻ ưu tiên

4.Phương pháp phân tích nguyên nhân của một vấn đề sức khỏe

Câu hỏi tự lượng giá

KE HOẠCH VÀ LẬP KE HOẠCH Y TE

GS. TS. Trương Việt Dũng

1.Khái niệm cơ bản về kế hoạch y tế

2.Các bước lập kế hoạch

3.Viết kế hoạch y tế địa phương

4.Bài tập thực hành

Câu hỏi tự lượng giá

ĐIỂU HÀNH VÀ GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG Y TE CÔNG CỘNG

TS. Nguyễn Duy Luật

1.Khái niệm và vai trò của điều hành giám sát hoạt động y tế

2.Phương pháp giám sát

3.Tiêu chuẩn và chức năng của giám sát viên

4.Quy trình giám sát

Câu hỏi tự lượng giá

QUẢN LÝ NHÂN LựC

TS. Nguyễn Văn Hiến

1.Khái niệm về quản lý nhân lực

2.Các nội dung chủ yếu của quản lý nhân lực

3.Một số phương pháp quản lý nhân lực

4.Khái niệm về nhóm làm việc và vai trò của nhóm làm việc

Câu hỏi tự lượng giá

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ VẬT TƯ Y TE

GS. TS. Trương Việt Dũng - TS. Nguyễn Duy Luật

1.Các khái niệm cơ bản 136

2.Hệ thống và cơ chế hoạt động của hệ thống tài chính Y tế Việt Nam

3.Quản lý tài chính y tế

4.Nguyên tắc quản lý vật tư, trang thiết bị y tế

Câu hỏi tự lượng giá 147

ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH/ HOẠT ĐỘNG Y TE CÔNG CỘNG

TS. Nguyễn Văn Hiến

1.Khái niệm về đánh giá và vai trò của đánh giá hoạt động y tế

2.Phân loại đánh gíá

3.Chỉ số trong đánh giá

4.Các phương pháp thu thập thông tin cho đánh giá

5.Các bước cơ bản của đánh giá

Câu hỏi tự lượng giá

ĐẠI CƯƠNG VỂ CHÍNH SÁCH Y TE CÔNG CỘNG

GS. TS. Trương Việt Dũng

1.Chính sách y tế là gì

2.Các bước xây dựng chính sách