Chi tiết ấn phẩm: Một số hình ảnh tổn thương da do tai biến của thuốc - Về nhóm ấn phẩm


     

Chủ biên: GS.TS Lê Ngọc Trọng

Biên soạn:PGS.TS  Nguyễn Văn Đoàn

Hỗ trợ trực tuyến
 


 


ho tro truc tuyen

 
Tel: 04.3.5742077
Email: support@hmu.edu.vn

Q