TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HỌC

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- EMail:

1. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Giám đốc: GS. TS. Tạ Thành Văn

Phó Giám đốc:

- PGS.TS. Trần Huy Thịnh

BSNT. Phạm Thị Hương Trang

Trưởng văn phòng: CN Nguyễn Thị Thu Hường

Trưởng phòng XN & KCCLXN VS-KST: ThS Vũ Thị Bích Hồng

Trưởng phòng XN & KCCLXN HH-ĐM: CN Đỗ Thị Hường

Trưởng phòng XN & KCCLXN HS-MD: BSNT Phạm Thị Hương Trang

3. NHÂN SỰ

11 viên chức, lao động hợp đồng

Thạc sĩ: 02                       Bác sĩ: 01      CKI: 01    Cử nhân

4. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Trung tâm có chức năng tham mưu giúp Bộ Y tế và Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức thực hiện việc đánh

giá hoạt động nội kiểm, tổ chức hoạt động ngoại kiểm và cấp chứng nhận chất lượng, định kỳ giám sát, kiểm tra chất lượng phòng xét nghiệm y học của các cơ sở y tế công lập và tư nhân ở khu vực miền Bắc từ Huế trở ra; tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyên giao công nghệ, đào tạo cán bộ, viên chức chuyên ngành xét nghiệm y học và quản lý chất lượng xét nghiệm y học theo các quy định của pháp luật hiện hành; tham gia tư vấn cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý và nâng cao chất lượng xét nghiệm y học.

5. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC (2012-2016)

  • Là Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học đầu tiên trong cả nước đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2010 (ISO chuyên biệt dành cho nhà cung cấp ngoại kiểm) do Cơ quancông nhận phòng xét nghiệm (BLA) của Thái Lan cấp chứng nhận ngày 17/5/2017
  • Triển khai 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, trong đó 01 đề tài đã nghiệm thu đạt loại xuất sắc, 2 đề tài đang triển khai;
  • Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2015-2016;
  • Đạt 01 Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội.