Các tổ chức chính tri - xã hội gồm có:

- Hội sinh viên

- Hội Cựu Chiến Binh