Hiện nay trường gồm có:

Bộ môn khoa học cơ bản

Bộ môn y học cơ sở

Bộ môn lâm sàng