Bộ môn khoa học cơ bản gồm có:

- Bộ môn Giáo dục quốc phòng

- Bộ môn Giáo dục thể chất

- Bộ môn Hóa học

- Bộ môn Lý luận chính trị

- Bộ môn Ngoại  ngữ

- Bộ môn Toán – Tin

- Bộ môn Y vật lý