BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Department of Political Theory

Địa chỉ; Tầng 4 nhà A8, trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội.

ĐT: 0243523798 máy lẻ 3319.

Email: maclenin@hmu.edu.vn

 

1. Lãnh đạo hiện nay:

- Trưởng bộ môn: ThS. Đậu Văn Dũng

- Phó Trưởng bộ môn: 

2.Thành phần cán bộ hiện nay: gồm 13 cán bộ giảng dạy

Bộ môn Lý luận Chính trị ra đời khoảng từ năm 1957, Bộ môn nằm trong hệ thống những môn học cơ bản có chức năng thực hiện đào tạo, chương trình lý luận chính trị đối với tất cả các đối tượng theo sự phân công nhiệm vụ của Nhà trường. Bộ môn chịu trách nhiệm về việc đảm bảo chất lượng trong mọi hoạt động chuyên môn nhằm đắp ứng tốt nhất nhu cầu đào tạo, nghiên cứu và phát triển của Nhà trường.

3. Hoạt động của đơn vị:

Bộ môn được thành lập năm 1959, giảng dạy Triết học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng. Tiền thân là "Tổ công tác chính trị" được thành lập năm 1955, đã giảng dạy Triết học Mác-Lênin. Sau đó là các môn Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Đạo đức học, Logic học, nhà nước và pháp luật.

Đến 2008, Bộ môn đổi tên thành Bộ môn Lý luận Chính trị và chuyển sang giảng dạy các môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Triết học cho học viên sau đại học.