Tên đơn vị: BỘ MÔN GIẢI PHẪU

- Địa chỉ: 48 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại: 04.39713404

- Email: bomongiaiphau@hmu.edu.vn

1. Lãnh đạo hiện nay: 

- Trưởng Bộ môn: + PGS.TS. Trần Sinh Vương

- Phó Trưởng Bộ môn:

+ TS. Nguyễn Đức Nghĩa

+ PGS.TS. Ngô Xuân Khoa

2. Nhân sự:

23 cán bộ viên chức, trong đó 13 giảng viên: 2 Phó Giáo sư, 2 Tiến sỹ, 7 Thạc sỹ và 2 bác sỹ

3. Hoạt động của bộ môn

Bộ môn đã đạt được những thành tựu nhất định trong xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 5 năm vừa qua, Bộ môn đã tuyển dụng và bồi dưỡng được 4 cán bộ giảng dạy và kỹ thuật viên; đã đào tạo 8 thạc sỹ chuyên ngành, 1 tiến sỹ và nhiều kỹ thuật viên. Đã hona thiện bộ sách giáo khoa “Giải phẫu người” cùng nhiều tài liệu giảng dạy khác; đã nghiệm thu 6 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 1 đề tài cơ bản, 1 đề tài cấp thành phố; đã hoàn thành khối lượng trên 6500 giờ giảng mỗi năm cho nhiều đối tượng sinh viên và học viên sau Đại học.