Tên đơn vị: BỘ MÔN KÝ SINH TRÙNG

- Địa chỉ: 13 Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội

- Điện thoại:

- Mail:

I. LÃNH ĐẠO HIỆN NAY

- Trưởng Bộ môn:  PGS.TS. Phạm Ngọc Minh

- Phó trưởng Bộ môn: ThS.Phan Thị Hương Liên

II. THÀNH PHẦN CB HIỆN NAY

1 PGS, 1 TS, 2 ThS, 1 BS, 5 Cử nhân, 2 Cán bộ trung cấp, 1 Cán bộ viên chức

III. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH ĐẬT ĐƯỢC

+ Đã đào tạo được các cán bộ chuyên ngành; 22 Tiến sĩ, 9 Thạc sĩ, 60 Bác sĩ chuyên khoa I, 21 Bác sĩ chuyên khoa II. Tham gia đào tạo cho các đối tượng Trung học, Cử nhân, Đại học, BSCK định hướng, BSCK I, Cao học, Tiến sĩ.
+ NCKH: 352 công trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
+ Xuất bản tài liệu;
12 đầu sách giáo khoa Ký sinh trùng.
14 sách chuyên khảo, sách phổ biến khoa học.
Tham gia biên soạn và xuất bản 15 cuốn sách giáo khoa, sách chuyên khảo về các lĩnh vực Giáo dục, Quản lý Y tế.