Tên đơn vị: BỘ MÔN NGOẠI
Địa chỉ: Bộ môn Ngoại, Bệnh viện Việt Đức, số 40, Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại liên hệ: (04) 39285310.
Email: bomonngoai.hmu@gmail.com
 

 

1. Lãnh đạo hiện nay
* Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng


* Phó Trưởng Bộ môn:

- PGS.TS. Hà Kim Trung

- PGS.TS. Trần Hiếu Học

- PGS.TS. Trần Bảo Long

- PGS.TS. Dương Đại Hà 

2. Thành phần cán bộ hiện nay
- Biên chế Bộ môn hiện nay: 40 cán bộ
- Giáo sư: 01
- Phó Giáo sư: 09
- Cán bộ giảng dạy: 26
- Các đại học khác, KTV, Y tá: 05
3. Công tác Giảng dạy, Điều trị và Nghiên cứu khoa học
3.1.  Đào tạo Đại học
- Gồm các đối tượng Đại học: Y6 Đa khoa, Y4 Đa khoa, Y4 Đông y + Y học dự phòng, Y3 Đa khoa, Y3 RHM, Y3 CNĐD, Y3 CNKTYH, CNĐD vừa học vừa làm, Y2 thực hành tiền lâm sàng. Tổng số sinh viên hàng năm bộ môn giảng dạy là: 2.768 sinh viên.
3.2. Đào tạo Sau Đại học
3.2.1. Gồm các đối tượng Sau đại học: NCS, Cao học, Nội trú bệnh viện, CK II, CKI, Định hướng chuyên khoa trung bình hàng năm: 253 học viên
3.2.2. Bộ môn giảng dạy đào tạo sau đai học tại các tỉnh: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Cần thơ, Kiên giang.
4. Công tác Nghiên cứu khoa học.
Cán bộ Bộ môn tham gia các đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước và các chương trình nghiên cứu khác.