Tên đơn vị: Bộ môn Kinh tế y tế

Địa chỉ:

Điện thoại:

EMail:

Lãnh đạo hiện nay:

Trưởng bộ môn: PGS.TS Phạm Huy Tuấn Kiệt

Phó Trưởng bộ môn: PGS.TS Trần Xuân Bách