Tên đơn vị: 

Tiếng Việt: Phòng Thanh tra – Pháp chế

Tên Tiếng Anh: Department of Inspection and Legisla

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Emai

 

I. LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM

ThS. Ngô Thị Bích Nguyệt

PGS.TS. Phạm Ngọc Minh

II. LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM

Trưởng phòng: BSCKII. Nguyễn Thị Bích Vân

Phó Trưởng phòng: ThS. Trần Mai Vân

III. NHÂN SỰ

03 viên chức, lao động hợp đồng

Thạc sĩ: 03

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Phòng Thanh tra là tổ chức thanh tra nội bộ của Trường, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân của Trường trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Thế mạnh của đơn vị

Phòng Thanh tra là tổ chức thanh tra nội bộ của Nhà trường, thực hiện các chức năng:

 Thanh tra: Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Pháp chế: Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong Nhà trường; giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong Nhà trường và thực hiện những công tác khác được giao.

V. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

  • Thanh tra, giám sát các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp và thi hết môn của tất cả các hệ đào tạo; kiểm tra đột xuất các giờ giảng lý thuyết, lâm sàngvà giám sát các hoạt động khác của Nhà trường thông qua việc tham gia vào các hội đồng của lãnh đạo đơn vị;
  • Tham mưu cho Ban Giám hiệu công tác giải quyết đơn thư của Nhà trường.
  • 02 Giấy khen của Hiệu trưởng cho những đóng góp của Phòng năm 2013 và 2016.

3. Thông tin liên hệ:

Phòng 309, nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 38523798 Máy lẻ 3536

Email: phongthanhtra@hmu.edu.vn