Tên đơn vị: TRUNG TÂM DƯỢC LÝ LÂM SÀNG

Địa chỉ:

Điện thoại:

EMail:

1. BAN LÃNH ĐẠO

Giám đốc: TS. Phạm Thị Vân Anh

3. NHÂN SỰ

10 viên chức, lao động hợp đồng

Phó Giáo sư: 01; Tiến sĩ: 01 Thạc sĩ: 06 Bác sĩ: 07 Dược sĩ: 02

Kỹ sư: 0 Cử nhân: 01

4.CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

      Trung tâm Dược lý lâm sàng có chức năng tổ chức thực hiện các nghiên cứu về dược lý lâm sàng bao gồm: thử nghiệm lâm sàng thuốc, thử tương đương sinh học, tương đương điều trị của thuốc; tổ chức triển khai các hoạt động về dược lý lâm sàng tại bệnh viện; tham gia đào tạo về dược lý lâm sàng; tư vấn, hỗ trợ cho cơ quan quản lý nhà nước về dược trong việc thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc và tham gia theo dõi, giám sát, đánh giá việc sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả sau cấp phép khi được ủy quyền hoặc được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.