Hiện nay nhà trường có 3 khoa gồm:

- Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh

- Khoa Kỹ thuật y học

- Khoa Y học cổ truyền