Tên Đơn vị: Phòng Đào tạo

Địa chỉ:

Điện thoại:

EMail:

 

Lãnh đạo bộ môn hiện nay:

Trưởng phòng: PGS,TS Nguyễn Thị Thu Phương

Phó Trưởng phòng: 

          TS Đặng Triệu Hùng

         TS Hoàng Kim Loan