Tên Đơn vị: Phòng tài chính kế toán

Địa chỉ:

Điện thoại:

EMail:

 

Lãnh đạo bộ môn hiện nay:

Kế toán Trưởng - Phụ trách: ThS Phạm Xuân Thắng