Tên Đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Địa chỉ:

Điện thoại:

EMail:

 

Lãnh đạo bộ môn hiện nay:

Trưởng phòng: PGS,TS Hoàng Việt Hải

Phó Trưởng phòng:

          ThS Hoàng Văn Thực

         CN Nguyễn Thị Ngọc Hà