Tên Đơn vị: Bộ môn Nắn chỉnh răng

Địa chỉ:

Điện thoại:

EMail:

 

Lãnh đạo bộ môn hiện nay:

Trưởng bộ môn: PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương

Phó Trưởng bộ môn: ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc