Tên Đơn vị: Bộ môn Nha chu

Địa chỉ:

Điện thoại:

EMail:

 

Lãnh đạo bộ môn hiện nay:

Trưởng bộ môn: TS Lê Long Nghĩa

Phó Trưởng bộ môn:

             TS Lê Hưng

             ThS Nguyễn Thị Thu Vân