Tên Đơn vị: Bộ môn Phục hình răng

Địa chỉ:

Điện thoại:

EMail:

 

Lãnh đạo bộ môn hiện nay:

Trưởng bộ môn: PGS.TS Tống Minh Sơn

Phó Trưởng bộ môn:

           TS Chu Thị Quỳnh Hương

           BSNT Nguyễn Thị Thu Hương