Tên Đơn vị: Trung tâm Nha khoa 225 Trường Chinh

Địa chỉ:

Điện thoại:

EMail:

 

Lãnh đạo bộ môn hiện nay:

Giám đốc: PGS.TS Nguyễn Phú Thắng

Phó Giám đốc: ThS Nguyễn Thị Thu Vân