Tên đơn vị: Phòng Tài chính kế toán

Địa chỉ:

Điện thoại:

EMail:

Lãnh đạo hiện nay:

Kế toán Trưởng - Trưởng phòng: ThS Nguyễn Thị Khánh Liên