Tên đơn vị: Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế

Địa chỉ:

Điện thoại:

EMail:

Lãnh đạo hiện nay:

Trưởng phòng: PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Phó Trưởng phòng:

      PGS.TS Nguyễn Văn Huy

      TS Hoàng Thị Hải Vân