Tên đơn vị: Labo Trung tâm

Địa chỉ:

Điện thoại:

EMail:

Lãnh đạo hiện nay:

Trưởng Labo trung tâm: PGS.TS Nguyễn Đăng Vững

Phó Trưởng Labo trung tâm: PGS.TS Trần Huy Thịnh