Tên đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và tư vấn nâng cao SK cộng đồng

Địa chỉ:

Điện thoại:

EMail:

Lãnh đạo hiện nay:

Giám đốc: GS.TS Lê Thị Hương

Phó Giám đốc:

 PGS.TS Lê Minh Giang

TS Lê Thị Thanh Xuân